Info om årskort bomvegen Juvsgrend-Breiset

03.01.2017

Årskort for 2017 er sendt ut til de 65 som hadde årskort i 2016. Til partene i veien vil det bli sendt ut noe senere.

Den nye vegbommen i Juvsgrend - Breisetveien kom på plass i løpet av juli 2016 og har så langt fungert etter planen. Styret planlegger å sette opp en infotavle ved bommen tidlig 2017.

Alle kortene som ble aktivert 2016 vil virke ut januar 2017. Etter 1. februar vil kortene det ikke er innbetalt årsavgift for i 2017 bli deaktivert. Dersom du har spørsmål om betaling av årsavgift eller depositum for kort er du velkommen til å kontakte Asbjørn Teige på telefon 97195249.

Styret ønsker å presisere at alle inntekter fra bompengene går direkte til vedlikehold og brøyting av vegen. I tillegg gjør en del av grunneierne gratisarbeid direkte på vegen og vedlikeholder og overvåker bomløsningen. All administrasjon, regnskap og styrearbeid er også dugnad uten godtgjøring.

Grunneiere har betalt inn andeler til vegen for å finansiere bomløsningen, og de må også kjøpe egne årskort med depositum for å bruke veien. Det er tatt opp lån hos Åsbøseterdalen Fiskeforening.

Årsavgiften for 2017 blir som før kr 2 400,-