Bedre sent enn aldri - vedlagt er referat fra årsmøtet 2023!

05.09.2023

Referat fra årsmøte samt oppmøteprotokoll er nå lagt inn for nedlasting, dette finner du her samt dere kan lese det nedenfor.

Det nye styret har startet sitt arbeid og deres kontaktinformasjon finnes under Kontakt Oss fanen.

***

Referat Årsmøte Asbøseterdalen Velforening 26 mai 2023

1. Konstituering

Espen Løe (avtroppende formann) erklærte møtet konstituert i henhold til vedtektene Det møtte 46 personer, hvorav 5 fra Åsbøseterdalen nord

Valg av møteleder: Espen Løe

Valg av 2 personer som sammen med møteleder undertegner protokollen:

* Harald Asplund

* Quentin Desfarges


2. Espen redegjorde for året som har gått:

Sommeren 2022 ble en rekke traseer ryddet. Styret innføtie et nytt system, der løypene ble delt opp i teiger og tegnet inn på et ka11, som ble gjort tilgjengelig til medlemmene på hjemmesiden og på Facebook. Medlemmene ble oppfordret til å tydde teigene i løpet av sommeren, noe som fungerte veldig bra. Det står igjen noen teiger nord og vest for Siljelinovi på Holmevatn-runden.

Etter en snøfattig vinter 21/22 startet sesongen 22/23 med mye snø som ble liggende fra månedsskiftet november - desember frem til i dag. Det ble utfordrende med mye snø i forkant av ordentlig nattefrost. Løypegjengen jobbet godt med pakking av traseene. Løpa ned til Pardis har blitt kjørt med scooter.

I Asgeirs garasje er det et tilgjengelig wifi punkt.

Asgeir er nå kommet med på skisporet.no. Der kan medlemmene følge med på løypekjøringen.

Økonomien er tilfredsstillende, men medlemsmassen viser en nedgang. Ca 140 betalende medlemmer siste år, en nedgang på 15. Totalt antall hytter i området er ca 220.

3. Løypetraseer:

Løypetraseen forbi Dalstultjønn er spesielt utfordrende da det kreves 40 cm god is før kjøring Trase rundt tjønnet hadde muliggj011 tidligere løypekjøring.

Det foreligger planer hos grunneierne om en trase fra Langmyrhaugen, over Sva11vassåe, mellom Skinnhovdkullen og Trollhovd og inn på Ålykkja løypa. Tormod Brekke mente det var viktig å starte en dialog med kommunen for å få den inn på det offisielle løypekartet i kommunen.

Gjenstående 1ydding av traseene vil bli publisert på hjemmesiden og Facebook.

Dersom man finner liggende staur, bes medlemmene om å sette dem opp og banke dem godt ned i bakken der spissen ligger.

4. Påskeskirenn

Påskeskirennet på Breiset blir gjenopptatt med primus motor Mary-Ann Gustavsen. Det ble også nevnt å anangere et eget Påskeskirenn på nordside, men ingen konkrete planer ble formidlet.

5. Møteform og tidspunkt for Årsmøte:

Etter digitale møter under pandemien er man nå tilbake til å avholde møtene ved Asgeir's garasje. Det har kommet innspill om at det er langt å kjøre fra Nordsiden dersom det er vanskelig å gå i terrenget.

Etter litt diskusjon om Teams versus oppmøte eller muligheten for en hybridløsning ble medlemmene enig om at årsmøtet fremdeles skal holdes ved Asgeirs garasje ved fysisk oppmøte.

Det ble også diskutert å flytte møtet slik at flere medlemmer kan delta, da i forbindelse med Påskeskirenn.

6. Økonomi

Regnskapet (som ligger på hjemmesiden) ble i korte trekk informert om.

Det ble et overskudd på 200K, som går med til å bygge en reserve til Asgeir må byttes ut. Regnskapet har blitt godkjent av revisor, og ble godkjent på Årsmøtet.

Det ble ytret et ønske om å dele ut/ vise regnskapet på Årsmøtet. Regnskapet ligger på hjemmesiden.

Budsjett for kommende år: Medlemskontingenten opprettholdes på dagens nivå (1.000 kr). Det ble diskutert hvordan man kan sørge for å få flere medlemmer, spesielt nye hytteeiere i området. Det er viktig å finne ut hva man kan pålegge ifm utvikling av nye tomter/ områder. Her er det viktig med tett dialog med grunneiere og kommunen. Dette er en jobb som styret må se på i året som kommer.

Espen Løe orienterte om ønske om å innføre avvikende regnskapsår. Det er bedre for vellets medlemmer at regnskapsåret følger sesongen. I realiteten er mesteparten av budsjettet for i år allerede brukt opp før årsmøtet. Årsmøtet støttet styret sitt forslag, så fremover vil regnskapsåret gå fra 01.05 til 30.04 påfølgende år. Det vil derfor ikke være mulig å fremskynde Årsmøtet til Påsken.

7. Valg

Styreleder: Bjørn Enger, Deilesliranten 78, tlf 951 82 755

Styremedlemmer:

 • May Britt Halland (gjenvalg)

• Bjørge Johansen (ikke på valg)

• Marcus Halland (ny, valgt 2 år)

• Håkon Fenstad (ny, valgt 2 år)

Varamedlemmer: 

• Tormod Holmslet (fra styremedlem)

• Lars Troppen (gjenvalg)

Revisor: Tormod Brekke (gjenvalg)

Valgkomité:

Harald Aspelund (nord, ikke på valg),

Mary-Ann Gustavsen (sør, ikke på valg)

Grethe Hidle Frizell (sør, valgt 3 år)

Løypekomite: 

Lars Troppen. Bjørn Halland, Knut Tråsåviken, Lars Inge Enertvedt, Anders Kurverud